Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom internetového obchodu Hrackyzrozpravky.sk je Ipiz s.r.o., Vajanského 1955/58 , 921 01 Piešťany, Slovensko

Obchodné meno a adresa: Ipiz s.r.o., Vajanského 1955/58 , 921 01 Piešťany, Slovensko
IČO: 51 345 463 
DIČ: 2120674303 (neplatca DPH)
Spoločnosť  je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava,  oddiel Sro, vložka č.41534/T

Mobil: 0901 921 089

E-mail: obchod@hrackyzrozpravky.sk , hrackyzrozpravky@gmail.com

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop 
Prevádzková doba pre telefonické objednávky a informácie o tovare:
Pondelok až Piatok od 9 do 14,00 hod.


Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  , e-mail: tt@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre nákupy prostredníctvom elektronického obchodného systému hrackyzrozpravky.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú základné zásady a pravidlá vzťahov medzi predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľom elektronického obchodného systému hrackyzrozpravky.sk a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“). Ustanovenia obchodných podmienok sú platné a účinné, pokiaľ nie je individuálne písomnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté niečo iné.

1.  Základné ustanovenia

Predávajúcim je Ipiz s.r.o., Vajanského 1955/58 , 921 01 Piešťany, Slovensko

 Predávajúci nie je platcom DPH.

IČO: 51 345 463

DIČ: 2120674303 

Predávajúci  je zapísaný v OR Okresného súdu Trnava,  oddiel Sro, vložka č.41534/T

Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu hrackyzrozpravky.sk alebo zadala objednávku formou emailom, písomne, osobne a tak vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodného systému hrackyzrozpravky.sk.

Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému www.hrackyzrozpravky.sk. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno kupujúceho, kontaktnú osobu kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne alebo faxové číslo, IČO, DIČ, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov tovaru, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.  Predávajúci potvrdí objednávku mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci neobdrží potvrdenie objednávky je oprávnený bezodkladne mailom alebo telefonicky kontaktovať predávajúceho.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, kde oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Bežná dodacia doba je spravidla 1-10 pracovných dní.

Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom e-mailu, kde mu bude oznámený najbližší možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s takto oznámeným dátumom dodania, môže od  kúpnej zmluvy odstúpiť.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už  prejav vôle kupujúceho o odstúpení od zmluvy nebude zo strany predávajúceho akceptovaný.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Email:obchod@hrackyzrozpravky.sk 

Telefonický kontakt: 0901 921 089

Upozornenie pre kupujúceho (spotrebiteľa): Predávajúci nemá kamennú predajňu, obchodný systém funguje výlučne prostredníctvom internetu.

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín. Ak kupujúci platí prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na účet predávajúceho.

2. Storno objednávky (zrušenie objednávky)

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu.  Zrušenie však musí byť predávajúcemu oznámené písomne, emailom, telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky v plnom rozsahu alebo stornovaní časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti,  kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátené do 15 pracovných dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

- objednávku nebolo možné predávajúcim záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo kupujúceho, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.)
 

3. Dodacie lehoty

Ak predávajúci  obdrží objednávku tovaru do 12 - tej hodiny /v pracovný deň/ a tovar je na sklade, zásielka je ešte v ten deň od  predávajúceho expedovaná. V nutných prípadoch je  kupujúci nepretržite informovaný o postupe pri dodaní objednávky.  

V nutných prípadoch je zákazník nepretržite informovaný o postupe pri dodaní objednávky.

Ak je tovar dodávaný na objednávku, doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-14 pracovných dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare "Dostupnosť + počet dní potrebných na vybavenie objednávky". Tovar na objednávku je zpravidla potrebné objednať od dodávateľa. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a oboznámi ho o  najneskoršom možnom termíne dodania ako aj o ďalšom postupe.  Ak táto predĺžená doba dodania tovaru nebude kupujúcemu vyhovovať,je kupujúci oprávnený stornovať objednávku bez akýchkoľvek ďalších nárokov predávajúceho (náhrada nákladov a podobne).

Kupujúci berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí so skutočnosťou, že k expedičnej dobe tovaru v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok treba pripočítať čas potrebný na jeho doručenie. 

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré  kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednanej a doručenej zásielky.

Kontrola tovaru pri preberaní

2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

2.2 Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho. V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.

2.3 Peniaze za tovar vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.

 
4. Platobné podmienky

Pri platbe dobierkou: tovar bude vyplatený  pri prevzatí.
Platba prevodom na účet

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v dodacích podmienkach.

5. Reklamačný poriadok

1.
Podmienky záruky a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných  všeobecne záväzných právnych predpisov (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ).

2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po prevzatí zakúpeného tovaru.

3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní bez zbytočného odkladu od zistenia vady právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a) ktoré kupujúci spôsobil sám,

b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru a predávajúceho na vady neupozornil,,

c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym skladovaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

5. 

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na reklamačnom protokole s priložením kópie faktúry na adresu  predávajúceho.
Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

6. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.


7. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení- úplnom alebo čiastočnom uznaní- najneskôr do 7 dní.. Reklamačný nárok kupujúceho je predávajúci povinný vysporiadať najneskôr do 30 dní.  Táto  lehota začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

8. V prípade nespokojnosti so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci (spotrebiteľ) právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@hrackyzrozpravky.sk ). V prípade ak predávajúci neodpovie do 30 dní od podania žiadosti, alebo predávajúci odpovie zamietavo, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6. Právo spotrebiteľa na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2. Ak chce spotrebiteľ toto právo chce využiť, je povinný osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou (napr. originál faktúry, návod a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom) najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:
http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

3, Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
    
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar alebo službu, vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
    
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

7. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 
8. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Ochrana osobných údajov

1. 
Predávajúci sa zaväzuje chrániť  osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky - jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať

3. Osobné údaje sú od kupujúceho požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie objednávok kupujúceho a evidenciu v rámci  občianskoprávneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Použitím tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním  a používaním osobných údajov, najmä o jeho osobe a o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

8. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so znením týchto obchodných podmienok, vrátane reklamačného poriadku a bezvýhradne s nimi súhlasí.

2. V prípade ak oprávnený orgán rozhodne o neplatnosti alebo neúčinnosti niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok alebo ich časti, platnosť a účinnosť nedotknutých ustanovení týchto obchodných podmienok zostáva nezmenená.

3. Právne vzťahy výslovne týmito obchodnými podmienkami nedotknuté sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti ochrany spotrebiteľa a elektronického obchodu.

4. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že elektronickú formu komunikácie ( najmä e-mail, internet) budú považovať na základe týchto obchodných podmienok za záväznú pre obe zmluvné strany.